AquatecaEl registre hídric d'Andorra, canvi climàtic i incidència antròpica

El projecte Aquateca es basa en un mostreig aleatori en l'espai i en el temps de les aigües superficials i subterrànies del Principat d'Andorra.

L'objectiu principal que persegueix és el de disposar d'un magatzem hídric que serveixi de base de dades per a qualsevol projecte local o internacional en l'àmbit del medi ambient, salut ambiental, climatologia i hidrologia superficial o subterrània.

Any Internacional dels Sòls

Les Nacions Unides han declarat 2015 com a Any Internacional dels Sòls. La FAO estima que un terç de tots els sòls del món està degradat o en procés de degradació i, si no s'adopten canvis, la superfície mundial de terra cultivable i productiva per persona equivaldrà el 2050 a només una quarta part del nivell de 1960.

La FAO estima que un terç de tots els sòls es degraden, a causa de l'erosió, compactació, obturació, salinització, esgotament de la matèria orgànica i els nutrients, acidificació, contaminació i altres processos causats per pràctiques insostenibles de gestió del sòl. A no ser que s'adoptin canvis, la superfície mundial de terra cultivable i productiva per persona equivaldrà el 2050 a només una quarta part del nivell de 1960.

Dia internacional de la terra

El 22 d'abril es celebra el Dia Internacional de la Terra. Es va instaurar per crear una consciència comuna als problemes mediambientals com la superpoblació, la producció de contaminació o la conservació de la biodiversitat. El seu objectiu és subratllar la importància de l'ús responsable dels recursos naturals de la Terra així com una adequada educació ambiental.

Dia Internacional de la Terra

L’antic llac glacial de la Massana ha estat reconegut i àmpliament referenciat en la comunitat científica des del Vè Congrés Internacional de l'INQUA al 1957 i darrerament al Congrés Internacional de la IAG del 2013.

Per la difusió d’aquest coneixement, la proposta s’adreça tant a un públic científic com a estudiants i professors, així com a un turisme sensible en aquestes qüestions, hom presenta aquest portal web amb la localització dels afloraments descrits per TURU i BORDONAU (1995). Es pretén aconseguir sinèrgies amb la celebració del dia mundial de la muntanya, explicant el potencial que presenta el fons de vall de la Valira del Nord i com els seus sediments contenen el registre de climes passats. S’espera poder donar a conèixer un material didàctic i despertar el sentit crític en relació amb les conseqüències de l’escalfament global en llocs on actualment existeixen glaceres.