Presentació de la Fundació

Constitució de la Fundació

La Fundació Privada Marcel Chevalier (en honor a l’investigador francès de la primera meitat del s.XX que va contribuir al coneixement del medi físic de les Valls del Valira i de Catalunya, 1876-1945 Nantes, sense hereus a Andorra) fou fundada al 2003 en l’acta de protocol 2170 de la notària Sra. Rosa Ferràndiz Esteve, declarada d’interès general i tenir finalitat lícita pel Ministeri d’Interior. La mateixa consta en el registre de fundacions del Ministeri d’Interior amb número 11/2009, en el marc de la Llei de fundacions d’Andorra 11/2008. El seu domicili social està ubicat al Carrer Dr. Nequi 4, edifici Vilalta 1er 3a , AD 500 Andorra la Vella i el patronat està format pel Sr. Marius Turu Sastregener, Sra. Teresa Michels Godesar i el Sr. Valenti Turu Michels en representació pròpia i de l’empresa Igeotest SLU (Investigació Geotècnica i Testimoni).

Objecte de la Fundació

El seu objecte fundacional es centra en l’àmbit científic, ajudar al seu desenvolupament i promoure la investigació, la formació i la difusió dins del camp de les ciències naturals. El producte del seu objecte fundacional te incidència directa sobre el grau de coneixement del medi físic d’Andorra, comparable a la d’una institució pública o parapública de recerca, com pot ser el Institut d’Estudis Andorrans o el Patrimoni Cultural d’Andorra amb els quals la Fundació ha col.laborat en la publicació d’articles o la recuperació de patrimoni.

Àmbit d’actuació

La fundació privada Marcel Chevalier desenvolupa les seves activitats principalment al Principat d’Andorra. No obstant els estatuts de la Fundació no limiten geogràficament la seva activitat i de forma coherent s’ha centrat també en l’estudi d’àrees de muntanya, bàsicament en els Pirineus.

Històric i funcionament

Els inicis de la fundació Marcel Chevalier estan lligats a l’empresa mercantil Igeotest. A la darrera dècada aquesta societat ha esdevingut protagonista de la important activitat de construcció efectuada a Andorra, acumulant una gran quantitat de dades resultat de prospeccions geològiques dels terrenys del País. Molta d’aquesta informació recopilada no era coneguda i resultava ser molt novedosa per als Pirineus. En molt poc temps es creà entre 1997 i 2003 una base de dades privada per al seu ús intern en futurs estudis que l’empresa pogués realitzar. A partir del 2003 aquesta base de dades ultrapassava ja els interessos privats de la societat, esdevenint per si sola d’interès general, motiu pel qual Igeotest SLU promou la creació de la Fundació Marcel Chevalier que ha de garantir la salvaguarda d’aquest patrimoni acumulat i explorar el seu contingut científic, d’aquesta forma l’activitat mercantil queda justificada en revertir a la societat civil un coneixement que d’altra forma hauria desaparegut.

Aquesta iniciativa ha portat un benefici a Igeotest SLU en tres vessants:

  1. Formació continuada i reciclatge constant del seu personal. Incentivar la productivitat dins de l’empresa mitjançant la publicació d’articles científics.
  2. Guanyar imatge de serietat i rigor en el mercat. Amb austeritat de recursos estar sempre un pas endavant respecte a la competència.
  3. Gaudir d’un reconeixement a l’exterior en cercles científics i tècnics.

En contrapartida la imatge del País s’ha vist revaloritzada en aquest àmbit científic, no exclusivament per l’activitat efectuada per la Fundació Marcel Chevalier, però si conjuntament amb altres institucions científiques (Institut d’Estudis Andorrans, Patrimoni Cultural d’Andorra i Societat Andorrana de Ciències), ja sigui en congressos, en articles internacionals o la promoció d’excursions i visites científiques a Andorra i els Pirineus.

La Fundació explicada per Valentí Turu al programa Torb de RTVA, entrevistat per Josep Tomàs.

Finançament Fundació M. ChevalierFinançament

Fins a dia d’avui la única via de finançament per la Fundació Marcel Chevalier ha estat la que Igeotest SLU ha efectuat per aquesta en base a un pressupost anual de previsions. A continuació es pot observar quin ha estat el pes de la inversió i els resultats d’exercici d’Igeotest SLU des de la creació de la Fundació.

Hom pot observar que Igeotest SLU ha mantingut un compromís ferm amb la Fundació, no minvant el finançament de la mateixa de forma independent als resultats de l’exercici d’Igeotest SLU. Aquesta actuació ha estat així perquè Igeotest SLU ha cregut des del primer dia en la importància d’aquest projecte. Actualment la Fundació Marcel Chevalier ha estat declarada d’interès general pel MI Govern en el primer trimestre de 2010.